لطیف تر از شبنم

خوشبخت ترین فرد کسی است که خوشبختی را در خانه ی خود جستجو می کند