لطیف تر از شبنم

نگاه را نمیشود تغییر داد ولی نوع نگاه را حتماٌ