لطیف تر از شبنم

برای پرواز کردن باید ایستادگی داشته باشیم