لطیف تر از شبنم

دنیا همان شکلی است که می بینی ولی...