لطیف تر از شبنم

من اگر پیامبر بودم، رسالتم شادمانى بود بشارتم آزادى و معجزه ام خنداندن کودکان
نه از جهنمى مى ترساندم و نه به بهشتى وعده میدادم. تنها مى آموختم

اندیشیدن را و انسان بودن را

                                          (چارلی چاپلین)