لطیف تر از شبنم

انسان های بزرگ دو  دل دارند: 

دلی که درد می کشد و پنهان است 

و دلی که می خندد و آشکار است