لطیف تر از شبنم

دوست د اشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است