لطیف تر از شبنم

کسی که از شکست می ترسد 

                                  حتماً  شکست می خورد