لطیف تر از شبنم

«جهار تا پیراهن بیشتر از تو....»

هر کس باید پیراهن خودش را پاره کند