لطیف تر از شبنم

انسان زندانی سرنوشت نیست بلکه زندانی ذهنش است