لطیف تر از شبنم

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت با دشمنان مدارا