لطیف تر از شبنم

وقتی خواسته ای هست، راه رسیدن به آن هم هست