لطیف تر از شبنم

عشق باید شادی آور باشد نه رنج آور!