لطیف تر از شبنم

دربیکران زندگی دو چیز افسونم میکند:

یکی آبی آسمان که می بینم ومیدانم که نیست

ودیگری خدا که نمیبینم ومی دانم که هست