لطیف تر از شبنم

آنچه را انسان دوست می دارد از صمیم قلب انجام می دهد... 

   اگر شما نیکی را دوست بدارید   نیکی خواهید کرد