لطیف تر از شبنم

مردگان کسانی هستند که  رویاهاشان مرده است