لطیف تر از شبنم

نایاب ترین چیزها در جهان: 

                           دوست صمیمی است.