لطیف تر از شبنم

با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بترس