لطیف تر از شبنم

یک پرنده کوچک که زیر برگها آواز می خواند 

     برای اثبات خدا کافی است.