لطیف تر از شبنم

در زندگی فقط یک سعادت وجود دارد: 

         دوست داشتن و دوست داشته شدن