لطیف تر از شبنم

انسان های بزرگ دو  دل دارند: 

دلی که درد می کشد و پنهان است 

و دلی که می خندد و آشکار است

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

آنچه را انسان دوست می دارد از صمیم قلب انجام می دهد... 

   اگر شما نیکی را دوست بدارید   نیکی خواهید کرد

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بترس

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

نایاب ترین چیزها در جهان: 

                           دوست صمیمی است.

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

عشق باید شادی آور باشد نه رنج آور!

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

کسی که از شکست می ترسد 

                                  حتماً  شکست می خورد

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

یک پرنده کوچک که زیر برگها آواز می خواند 

     برای اثبات خدا کافی است.

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

خوشبخت ترین فرد کسی است که خوشبختی را در خانه ی خود جستجو می کند

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

برای پرواز کردن باید ایستادگی داشته باشیم 

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

انسان زندانی سرنوشت نیست بلکه زندانی ذهنش است

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت با دشمنان مدارا

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

وقتی خواسته ای هست، راه رسیدن به آن هم هست 

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

نگاه را نمیشود تغییر داد ولی نوع نگاه را حتماٌ 

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

«جهار تا پیراهن بیشتر از تو....»

هر کس باید پیراهن خودش را پاره کند

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

دوست د اشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

سرنوشت را می توان از سر نوشت 

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

مردگان کسانی هستند که  رویاهاشان مرده است

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

دنیا همان شکلی است که می بینی ولی...

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

دربیکران زندگی دو چیز افسونم میکند:

یکی آبی آسمان که می بینم ومیدانم که نیست

ودیگری خدا که نمیبینم ومی دانم که هست 

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

من اگر پیامبر بودم، رسالتم شادمانى بود بشارتم آزادى و معجزه ام خنداندن کودکان
نه از جهنمى مى ترساندم و نه به بهشتى وعده میدادم. تنها مى آموختم

اندیشیدن را و انسان بودن را

                                          (چارلی چاپلین)

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

در زندگی فقط یک سعادت وجود دارد: 

         دوست داشتن و دوست داشته شدن 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم